Architektoniczny faszyzm Le Corbusiera

To już nie plotka, a potwierdzony fakt. Le Corbusier uczestniczył od lat 20. aż do połowy lat 40. w cyklu skrajnie prawicowych artykułów, których treść była równie fascynująca, co faszyzująca, w większości antysemicka, czasami rasistowska, ale zawsze antyparlamentarna, ultranacjonalistyczna i wymierzona w demokrację oraz tak zwaną degenerację rasy.

Fakty te wywołały falę ożywionych dyskusji po tym, jak zostały ujawnione w wydanych ostatnio trzech opracowaniach poświęconych temu artyście: Le Corbusier, un fascisme Francis (Xavier de Jarcy, Albin Michel), Un Corbusier (François Chaslin, Seuil), Le Corbusier, Une froide vision du monde (Marc Perelman, Michalon). Choć Fundacja Le Corbusier i wystawa „Le Corbusier. Proporcje ludzkiego ciała” zorganizowana w paryskim Centrum Pompidou, zdają się negować istnienie tych publikacji, spór wydaje się nie tracić nic ze swojej intensywności.

Nobliwe instytucje zareagowały gniewem, a nawet pogardą. Osoby, które poczuły się osobiście dotknięte, zamanifestowały swoje lekceważenie, zabarwione jednak nutą niepokoju. Demistyfikacja lidera ideologicznego i obnażenie przywódcy zawsze wywołują wstrząs oraz poczucie upokorzenia wśród epigonów. Tego właśnie jesteśmy świadkami dziś, w przypadku Le Corbusiera, człowieka o poglądach przyprawiających o mdłości, ale który równocześnie zapisał się jako wybitny humanista, poeta i wizjoner, któremu nie obca była troska o ludzkie szczęście. Zupełnie podobnie było w przypadku Coubertina – rasisty, apostoła kolonializmu i równocześnie wskrzesiciela idei Igrzysk Olimpijskich, czy Heideggera – nazisty oraz wielkiego filozofa.

Figury retoryczne w ustach wyznawców „Mistrza” można wpisać w koncepcję świadomości fałszywej i wyrazić w następujących słowach: pominięcie, kamuflaż, umniejszenie, wyparcie (przede wszystkim politycznej roli Le Corbusiera, która nie miała oczywiście nic wspólnego z geniuszem twórczym), zanegowanie (poprzez wypaczenie, lub wyszydzenie słów krytyki) i usprawiedliwienie (kontekst epoki zawsze jest trudny oraz skomplikowany; to czasy kryzysu, którego stanowi się nierozerwalną część).

Metoda negacji

Te figury retoryczne można znaleźć u Paula Chemetova („Le Monde”, 30 kwietnia 2015 roku). Na wstępie przyjmuje on postawę negacji: „Le Corbusier nie był faszystą”, następnie, idzie krok dalej: „to czasy wymagały tego, kontekst był skomplikowany”, by na koniec zdystansować się całkowicie: „W tym czasie wszyscy artyści byli vichystami”. Każdy szczebel rozumowania stoi w sprzeczności z poprzednim. Ten świat nie przynależny do świata dialektyki; to rzeczywistość kiepskiej abstrakcji.

Śledząc rozważania Paula Chemetova, dryfujemy wśród luźnych dywagacji. Łączy on Sartre’a, Camusa i Le Corbusiera tylko dlatego, że wszyscy troje pisali w czasach drugiej wojny światowej. Architekt zapomina jednak, że ani Sartre, ani Camus nie wygłaszali poglądów antysemickich i że nie pośpieszyli do Vichy, by podlizywać się mareszalistom (zwolennicy marszałka Pétin, przyp. tłum.).

Wystawa i katalog „Le Corbusier. Proporcje ludzkiego ciała”, musiała okazać się sukcesem oraz okazją do publicznej debaty. Tak się nie stało. Nie w wymiarze organizacji i dochodowości wystawy, bo te prezentują się nieźle, ale w odniesieniu do istoty wystawy, ściśniętej klamrą kontekstu politycznego, w którym, i oczywiście, poprzez który, Le Corbusier myślał, projektował, tworzył i bronił swoje dzieła.
W jaki sposób przedstawić tak znaczną ilość eksponatów, wyjmując je z ram politycznych, w których tkwią mocno? Jak pominąć tło polityczne okresu międzywojennego? To prawdziwa zagwozdka. Kuratorzy wystawy nie mieli jednak takich rozterek. Zanurzyli się w duchu współczesności i z pełną świadomością odarli wystawę oraz towarzyszący jej katalog, z wszelkiego kontekstu historycznego, jakichkolwiek powiązań z siłami socjopolitycznymi tamtej epoki i z jakichkolwiek odniesień do przekonań ideologicznych architekta.

Tak więc estetyka Le Corbusiera ma swoje źródła w najgorszych koncepcjach pozytywizmu, redukcjonizmu i reakcjonizmu ówczesnej epoki. Psychofizyka Gustava Fetchnera, którą przyjął Le Corbusier (i o której tyle się nasłuchaliśmy), była nurtem filozoficznym, który krytykował nawet Henry Bergson! Wszelkie normy w odniesieniu do uczuć, wywiedzione z naukowych przesłanek, są teoretycznym oszustwem.

„Modulor” w centrum twórczości

Jeśli temat, czy raczej przedmiot wystawy, w tym przypadku ludzkie ciało, faktycznie jest sercem architektonicznych rozważań Le Corbusiera, to interpretacja dwóch kuratorów wystawy i zarazem autorów katalogu, stoi w całkowitej sprzeczności z tą koncepcją. Le Corbusier jest bardzo daleki od wielbienia ludzkiego ciała jako sfery przyjemności, dobrego samopoczucia, czy zachwytu, nie mówiąc już o wyzwoleniu. Jest wręcz przeciwnie. Ciało w jego koncepcji zredukowane zostało do ciągu cyfr. Jego przetworzona wersja jest przyrządem pomiarowym, źródłem sztywno narzuconych proporcji, oraz narzędziem służącym osiąganiu sportowych wyników.

Jeśli architektura i miasto mają sens tylko poprzez swoje odniesienie do ludzkiego ciała, to u Le Corbusiera ciało zdeterminowane jest przez istotę człowieczeństwa, która sama w sobie też jest sztywna oraz określona przez wyznacznik zwanym Modulor. Powstał on w 1943 roku i wydaje się, że ta data nie była przypadkowa. Ta ludzka sylwetka, ciało umięśnione i pozbawione cech jednostkowych, niczym metaliczny manekin, miała odpowiadać koncepcji nowoczesnego ciała, tej przestrzeni, którą Le Corbusier chciał zdefiniować uniwersalnymi proporcjami, ustalonymi w oparciu o proporcje ludzkich ciał, tak przecież różniących się między sobą. Modulator był przede wszystkim narzędziem pomiarowym, stworzonym w oparciu o proporcje ludzkiego ciała i kształtującym otaczającą to ciało przestrzeń. Narzuca mu ono bezsensowne normy geometryczne, żeby zbudować - posługując się pojęciami architektonicznymi - „istoty zbudowane, zacementowane biopreparaty”.

„Jednostka mieszkaniowa o odpowiedniej monumentalności” jak poetycko opisał je Le Corbusier, jest przede wszystkim ogromną, betonową skorupą, zawieszoną nad ziemią dzięki ogromnym, przytłaczającym filarom. Ciało podlega nieustannej presji, ponieważ mieszkańcy mogą się z nich wydostać tylko po to, żeby krążyć w wewnętrznym obiegu, zgodnie z jedną z trzech funkcji urbanistycznych: praca, mieszkanie, aktywność fizyczna.

Jednostka mieszkaniowa

Kiedy mieszkańcy opuszczają swoje Jednostki mieszkaniowe, znajdują się, nie w naturze, ale bezpośrednio w przestrzeni sportowej, również zgeometryzowanej. Przechwytuje ona całą wolną jeszcze energię, przekształcając ją w gesty i ruchy „usportowione”, pozbawione spontaniczności i zautomatyzowane. „Jeśli nie chce się lawirować wśród naglących, codziennych spraw, trzeba zorganizować aktywność sportową u stóp mieszkań(…). Komórka ludzka musi mieć zatem swoje przedłużenie w życiu kolektywu, a sport jest jednym z przejawów domowej codzienności”, jak powtarzał wielokrotnie architekt.

Sport obecny jest również wewnątrz Jednostek mieszkaniowych pod postacią sal gimnastycznych; jest on zatem wszechobecny. Stadion, z jego wyposażeniem, historycznym par excellence, jest dla Le Corbusiera przestarzałą formą spektaklu, dzielącą uczestników na dynamicznych sportowców z jednej strony i pasywnych widzów z drugiej.

W przyszłości, to olśniewające miasto w całości ma stać się stadionem, wprawiając w ruch masy poprzez ich, niemalże automatyczną, przynależność do niego. Nie ma tam miejsca na cielesną przyjemność, czy emancypację, chodzi raczej o uwięzione, przytłoczone i ograniczone małymi elementami ciało, niemalże fizycznie wcielone do jednowymiarowego i jednorodnego miasta z betonu i szkła.

Tezy głoszone przez Le Corbusiera na temat ludzkiego ciała nie są zgodne z jakimkolwiek nurtem humanistycznym. Humanizm zakłada bowiem swobodę przemieszczania się, autonomiczność ruchów, oraz gestów w przestrzeni otwartej, a także ich plastyczność. Architektura i założenia urbanistyczne Le Corbusiera są natomiast założeniami więziennymi, które pomijając socjologię i politykę, tworzą jednolite ciało w objęciach nowoczesnej technologii. To „maszyna do mieszkania”, będąca plastycznym ciastem w rękach architekta demiurga i faszysty.

Obstaję przy terminie „faszystowski” w kontekście stworzonej przez Le Corbusiera koncepcji ludzkiego ciała, ponieważ faszyzm i nazizm, tak jak stalinowski stachanowizm, czy neostalinowski purytanizm, opierały się na podobnej wizji mas jako organizmu. Ciało postrzegane jest jako bryła rodzaju męskiego, złożona z mięśni, okuta w nie, niczym w sportową zbroję, gotowa zaangażować się w gwałtowne społeczne działania. Le Corbusier podejmuje i scala te wszystkie założenia.

Metaboliczna fuzja

Według Le Corbudiera, od tego momentu warunek istnienia samej jednostki ściśle związany jest z systemem tyranii, któremu podlega jej ciało i który został narzucony jej przez komórkę więzienną (która sama stanowi część większej, ciągnącej się kilometrami jednostki). „(…) człowiek – istota dwunożna z głową i sercem – lub mrówka, czy pszczoła, która ma prawo zamieszkiwać daną jednostkę - przegródkę z oknem. Błagacie o całkowitą swobodą, całkowitą fantazję, która umożliwiałaby każdemu postępować zgodnie ze swoją wolą. U podstaw działania leżałby kreatywny liryzm prowadzący po zupełnie nowych, nigdy wcześniej nie uczęszczanych ścieżkach, indywidualnych, różnorodnych, niespodziewanych, spontanicznych i nieskrępowanych wyobraźnią. Otóż nie. Macie przed oczami dowód, że człowiek mieści się w pudełku, którym jest jego pokój z oknem wychodzącym na zewnątrz. To jest biologiczne prawo człowieka, kwadratowa przegródka, pokój, to jest właściwa i przydatna twórczość człowieka”.

Architektura, a mówiąc bardziej ogólnie miasto Le Corbusiera, narzuca sztywny, cielesny porządek, przetworzenie i skupienie wolnych impulsów, nową, polityczną formę alchemii ciał w systemie powstałym po katastrofie biologicznej. Prawdziwa siła architektury i miasta Le Corbusiera wynikają z jej wartości ekshibicjonistycznej, spektakularnej dzięki użyciu surowych, nieopracowanych materiałów, betonu pokrytego podstawowymi kolorami, perfekcji prostych linii, zastosowaniu z rozmachem technologii służącej kolektywom, osmozie ciał i urbanistycznej maszyny, której są trybikami. W świecie Le Corbusiera, duże miasto „jest głównym organem w organizmie, jakim jest państwo. Od niego zależy funkcjonowanie organizacji państwowych, które z kolei tworzą organizacje międzynarodowe. Duże miasto to serce - centrum układu krwionośnego, to mózg - centrum kontrolujące pracę układu nerwowego (…)”.

Aspekt biologiczny jest więc obecny w wyimaginowanej wizji osmozy, tudzież fuzji metabolicznej, zachodzącej między ciałem jednostki i miastem. Ciało jako takie nie jest istotne. Z punktu widzenia estetyki, nurty artystyczne, takie jak ekspresjonizm, czy surrealizm, do których Le Corbusier pałał obrzydzeniem, oskarżały istniejącą rzeczywistość i sięgały po wizję społecznego liberalizmu.

Te nurty posiadały pewien stopień autonomiczności, w tym sensie, że były zdolne wyrwać sztukę z sił mistyfikacji tego co jest dane i ustanowione. Uwolniły one sztukę, zapewniając jej możliwość wyrażania czystej prawdy (transcendencja, odmienność, skomplikowane przejawy piękna). Estetyka Le Corbusiera uczestniczy natomiast w powielaniu rzeczywistości za pomocą uproszczonych form, które fascynują, ponieważ tworzą kompletny system: pięć punktów nowoczesnej architektury, cztery funkcje architektury.
 

Autor: Marc Perelman
Tłumacz: Anna Tomoń

 

 

Komentarze

Wysłane przez RfyVB (niezweryfikowany) w
Meds information. What side effects can this medication cause? <a href="https://viagra4u.top">cost of viagra without dr prescription</a> in Canada. Best about meds. Read information here. <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medication%20information%20for%20patients.%20What%20side%20effects%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Eorder%20viagra%20pill%3C%2Fa%3E%20in%20Canada.%20Best%20about%20medicament.%20Get%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falchemy1911.com%2Fproduct%2Fprodigy%2F%23comment-14665%3EAll%20trends%20of%20drug.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factcycle.jp%2Fgourmet%2Fr359.html%23comment-59944%3EEverything%20about%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F192%3EAll%20trends%20of%20medicines.%3C%2Fa%3E%20%20792f6fc%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8B%3C%20%2F%20a%20%3E%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5.%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B5.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falchemy1911.com%2Fproduct%20%2F%20prodigy%20%2F%20%23comment-14665%3E%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factcycle.jp%20%2F%20gourmet%20%2F%20r359.html%23comment-59944%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%20192%3E%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.%3C%20%2F%20a%3E%20792f6fc>Some news about drug.</a> <a href=https://activity.rmu.ac.th/home/ViewActivity/754>Best what you want to know about meds.</a> <a href=http://ariel.fisica.ru/?page_id=129&cpage=1468#comment-254202>Everything information about drug.</a> 6d32972

Wysłane przez DavidKvb (niezweryfikowany) w
Meds information leaflet. What side effects? <a href="https://celebrex4u.top">celebrex without prescription</a> in Canada Best trends of medication. Get here. http://archiwum.pion.pl/web/index.php/node/533?page=2092#comment-2322456 Everything information about medicines. http://adeoluadewumi.org/blog/at-the-end-it-shall-speak-pt-3 All trends of drugs. https://amp.pl.vaskar.co.in/translate/1?to=en&from=pl&source=Medicines%20prescribing%20information.%20Drug%20Class.%20%0D%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fmethocarbamol4u.top%22%3Emethocarbamol%20cheap%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA%20%0D%0AAll%20information%20about%20medicines.%20Get%20information%20here.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttps%3A%2F%2F3s.ma%2F%3Ftopic%3Dif-non-essential-should-i-take-valtrex-t1122-mesenchymal-entailing-acid-constriction%26paged%3D51%23post-76470%20Best%20information%20about%20drug.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2013-05-28-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A20%26time%3D1610205200%20Actual%20information%20about%20drugs.%20https%3A%2F%2Fadvocate-gaidukov.ru%2F%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25b0-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d1%2583-%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bf%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b8-%25d1%2580%25d0%25b0%2F%23comment-11200%20Actual%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20pills.%20%20194efc5%20&result=Medicines%20prescribing%20information.%20Drug%20Class.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fmethocarbamol4u.top%22%3Emethocarbamol%20cheap%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA%20All%20information%20about%20medicines.%20Get%20information%20here.%20https%3A%2F%2F3s.ma%2F%3Ftopic%3Dif-non-essential-should-i-take-valtrex-t1122-mesenchymal-entailing-acid-constriction%26paged%3D51%23post-76470%20Best%20information%20about%20drug.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2013-05-28-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A20%26time%3D1610205200%20Actual%20information%20about%20drugs.%20https%3A%2F%2Fadvocate-gaidukov.ru%2F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%80%D0%B0%2F%23comment-11200%20Actual%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.%20194efc5 All information about medicine. 59b3c4d

Wysłane przez NtwNH (niezweryfikowany) w
Medicament information leaflet. What side effects? <a href="https://prednisone4u.top">where to buy prednisone without a prescription</a> in US. Everything what you want to know about medicines. Read information now. <a href=https://amp.de.vaskar.co.in/translate/1?to=en&from=de&source=Medicament%20information%20for%20patients.%20Long-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ecan%20i%20get%20prednisone%20without%20insurance%3C%2Fa%3E%20in%20USA.%20Some%20about%20drugs.%20Read%20information%20here.%20%0D%0A%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdienmaysonganh.com%2Fsan-pham%2Fmay-phat-dien-chay-xang-honda-sh4500ex-co-de.html%5DSome%20about%20drug.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fhkppltravel.com%2F46614%2Flifestyle%2F7-eleven-x-disney-tsum-tsum-%25e6%258e%25a8%25e5%25b2%2580%25e7%2599%25be%25e8%25ae%258a%25e5%25b0%258f%25e6%25ab%2583%25e6%25a1%25b6%2F%23comment-5277%5DActual%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicament.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F754%5DActual%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicines.%5B%2Furl%5D%20%208032308%20&result=Medicine%20information%20for%20patients.%20Long-Term%20Effects.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ecan%20i%20get%20prednisone%20without%20insurance%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20Some%20about%20drugs.%20Read%20the%20information%20here.%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fdienmaysonganh.com%2Fsan-pham%2Fmay-phat-dien-chay-xang-honda-sh4500ex-co-de.html%5DSome%20about%20the%20drug.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fhkppltravel.com%2F46614%2Flifestyle%2F7-eleven-x-disney-tsum-tsum-%E6%8E%A8%E5%B2%80%E7%99%BE%E8%AE%8A%E5%B0%8F%E6%AB%83%E6%A1%B6%2F%23comment-5277%5DActual%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicine.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2Fview%20activity%2F754%5DActual%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicines.%5B%2Furl%5D%208032308>Some what you want to know about medicament.</a> <a href=http://eer-inter.org/component/k2/item/5-music-is-food-for-the-soul.html>All what you want to know about medication.</a> <a href=https://goofibooks.com/moral-values-book-for-children/#comment-26588>Some information about medication.</a> 3c4d671

Wysłane przez eawukifu (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin No Prescription</a> hmz.xxfo.art.e-magnes.pl.qsm.yr http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez ivarugaquno (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin</a> ltp.vjgw.art.e-magnes.pl.sgv.hc http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez UjaPP (niezweryfikowany) w
Medicament prescribing information. Long-Term Effects. <a href="https://viagra4u.top">how can i get generic viagra no prescription</a> in Canada. All what you want to know about drugs. Read information now. <a href=https://mypoliticalhub.com/home/view.php?idx=184>All trends of medication.</a> <a href=http://www.koreadj.tv/donycryfangirls>All about meds.</a> <a href=https://lotusbabydesign.com/product/baby-harem-pants-cotton-eyes/#comment-13406>Actual about medicine.</a> 9729245

Wysłane przez ithibyecodov (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Buy Amoxicillin</a> men.atkr.art.e-magnes.pl.hdm.nn http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez eqargaqeqovu (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Buy Amoxicillin Online</a> mpp.jrni.art.e-magnes.pl.ezl.oi http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez LarryCum (niezweryfikowany) w
Drugs prescribing information. Drug Class. <a href="http://jelejewelry.ru">where can i get prednisone cheap</a> All information about drugs. Get here.

Wysłane przez oraqileihujoz (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin Without Prescription</a> zua.dayd.art.e-magnes.pl.pjc.ge http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez oqadugikugo (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin No Prescription</a> lai.njvh.art.e-magnes.pl.cxx.ce http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez oraqileihujoz (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxil Causes Gallstones <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Buy Amoxicillin</a> zua.dayd.art.e-magnes.pl.pjc.ge http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez oqadugikugo (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin Online</a> lai.njvh.art.e-magnes.pl.cxx.ce http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez ihakaragab (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - 18 <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxil</a> yen.bsfv.art.e-magnes.pl.vxv.ny http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez ikvoxupuha (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin 500mg</a> orq.ccuh.art.e-magnes.pl.etb.qf http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez гидра онион зеркала (niezweryfikowany) w
Теперь в подробностях рассмотрим, как заниматься с платформой, так как тут есть набор особенностей, которые нужно принимать к сведению. Потому этапами рассмотрим момент работы с платформой, покупку товаров и их продажу. Вне зависимости от того, зачем вы зашли на <a href="https://hydra-magazin.net" title="hydra onion обход блокировки">hydra onion обход блокировки</a>, сайт затребует регистрации для проведения действий.

Wysłane przez akihufaya (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> rjs.ybkl.art.e-magnes.pl.mvo.wk http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez uzutosour (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxil <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin Online</a> nlm.xxbq.art.e-magnes.pl.dyd.te http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez jeramai (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin No Prescription</a> gnk.rjcy.art.e-magnes.pl.ndn.ar http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez uviruhumec (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin Online</a> tbg.djyp.art.e-magnes.pl.tgj.bq http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez ifuizutikefus (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin</a> wkt.foyg.art.e-magnes.pl.iny.hs http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez azaqireqo (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> qjm.uniy.art.e-magnes.pl.mkt.sl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez uayuxamak (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Dosage <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> cxw.sedl.art.e-magnes.pl.hfz.sb http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez guqoric (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> yxd.qggg.art.e-magnes.pl.zzl.wu http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez eqimikuciw (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin Online</a> fnk.rthe.art.e-magnes.pl.xbg.po http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez asayuimubeod (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxil Causes Gallstones</a> sbc.ezve.art.e-magnes.pl.ulw.er http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez apanima (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> wzr.ffye.art.e-magnes.pl.gdz.rc http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez iwielusezit (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> iet.lphu.art.e-magnes.pl.hne.ky http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez isuyabpipo (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> vgv.nyzg.art.e-magnes.pl.tbw.kb http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez ekivonux (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500 Mg Dosage</a> jqj.glsp.art.e-magnes.pl.glz.fc http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez ehosiqe (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">18</a> nuy.pjeb.art.e-magnes.pl.agt.wr http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez ejaxuzorijake (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin</a> tuk.iavc.art.e-magnes.pl.dzl.qh http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez afevuhofiniy (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500 Mg</a> yvl.hkax.art.e-magnes.pl.xke.in http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez ohezixitur (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin Online</a> jcm.slor.art.e-magnes.pl.ngl.ls http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez eledicovodas (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500 Mg</a> zwb.sthe.art.e-magnes.pl.gsd.qe http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez uvoraxh (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Buy Amoxicillin</a> xlm.vlqb.art.e-magnes.pl.cea.qq http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.